top of page

Aura (Utstrålning)

En aura består av mycket fint vibrerande energier. Vi brukar tala om att en person sänder ut goda eller dåliga vibrationer, då har vi omedvetet känt av personens energier i auran.

Aurans energier är ett uttryck för hela människans personligheter och möjligheter. Många tror att auran bara består av fina färger, men om man kan känna eller se en människas aura och förstå den, då känner man dess blockeringar, kvaliteter och hälsotillstånd.

Människan har 5 olika ’’kroppar’’: den fysiska, den eteriska, den astrala, den mentala och den andliga.

Auran består av 4 skikt som är återspeglingar av vem vi är. De fyra skikten i auran har var och sin funktion och energi i tjocklek. Längre ut från kroppen ju finare och snabbare är vibrationshastigheten.


1. Eteriska auran


2. Astrala auran


3. Mentala auran


4. Den andlige auran/kvalitetsauran


 

Den fysiska kroppen:
Den fysiska kroppens funktion är ett ”verktyg” som vi kan uttrycka oss på genom alla plan/kroppar. Den är en fysisk manifestation, en bild av hela vårt energifält, alla våra tankar, känslor och kvaliteter. Kroppen visar vem du är.

Nr 1: Det eteriska energifältet

Närmast kroppen finns det eteriska fältet. Det har tre uppgifter: mottaga, lagra och vidarebefordra livsenergi. Utstrålningen från det eteriska energiflödet strålar upp till 10cm ut från kroppen. Livsenergi är den energi som friges från solen. Vi människor är beroende av denna energi för att kunna leva.

Det eteriska energifältet för ut energi över den fysiska kroppen så att de olika cellerna i kroppen kan arbeta i sin helhet. Slutar den eteriska energin fungera, kan kroppen inte längre uppta livsenergi och den fysiska kroppen dör.

I det eteriska energifältet finns det 7 chakran och meridianer. Energifältet kan även delas upp i 4 skikt. De två yttre skikten kan man se som en lysande gråvit siluett runt den fysiska kroppen. De två inre skikten är den del av det eteriska som är inne i den fysiska kroppen.Det första skiktet:
Det yttersta skiktet är en återspegling av allt vi har inom oss. Det vi utstrålar, vår överskottsenergi. Detta skikt kallas för hälsoauran och fungerar som immunförsvar. Ju mer vi tillåter att stråla ut från vårt inre, ju starkare blir detta skiktet.

Tjockleken hos hälsoauran är ett uttryck för vårt hälsotillstånd. Man säger faktiskt att en människa strålar av hälsa. Immunförsvar i ett auraperspektiv är inte bara förmågan att skydda sig från infektionssjukdomar utan även förmågan att kunna skydda sig mot all annan påverkan utifrån, som hotar hälsan och balansen, såväl fysiskt som psykiskt.

När hälsoauran är för tunn känner vi oss sårbara. Det är även här som vi ger av vår överskottsenergi till andra som har underskattat av sin energi. Är vi inte uppmärksamma och ser till att fylla på vår energi kan vi bli utbrända.  

 


Det andra skiktet:
I det andra skiktet i det yttersta fältet, finns bilder av vår livsaktivitet. En bild av allt vi gör varje dag. Vad vi tänker, känner och hur vi manifesterar oss.

 


Det tredje skiktet:
Det tredje skiktet som ligger precis under huden, representerar det äkta hos människan. Det är relatera till sanning och ärlighet, man kan kalla det för sanningsskitet.

För att uppnå en god funktion i det eteriska fältet, är det viktigt att det finns en överensstämmelse mellan den vi är och det vi visar, gör eller uttrycker. Varje gång vi ljuger eller är oäkta inför andra, eller inför oss själva, stänger vi av kontakten med sanningsskiktet och det sker en reaktion i det eteriska fältet. Det medför en separation mellan det andra och tredje skiktet. Energiströmmarna som genomströmmar alla fyra skikten kan inte fungera optimalt och därmed försvagas hela det eteriska fältet.

 


Det fjärde skiktet:
Det fjärde och innersta skiktet kallas för den kemiska strukturen. När vi drar in livsenergi från solen, då är det detta lager som tar emot energin. Detta skiktet har stort inflytande på hela den kemiska strukturen i den fysiska kroppen, bl.a. hur vi upptar mineraler, vitaminer och proteiner.    


 

Nr 2:  Det astrala energifältet

Det astrala energifältet är skapat utifrån lagarna om attraktion eller avvisning. Det är en energi som antingen strävar mot något eller bort ifrån något. Det är en energi som alltid är i rörelse. Rörelsen skapar och sätter igång saker och den skapar förhållanden mellan människor. Den allra första kontakten mellan två människor kommer alltid att vara från det astrala energifältet och är därmed emotionell.

Det astrala energifältet har ett särskilt sätt att reagera på. Det säger, ’’det där tycker jag inte om, därför vill jag inte ha det’’ eller ’’det där tycker jag om, därför vill jag ha det’’. Det astrala fältet har alltså funktionen att motivera oss och ge oss startenergi.

Utstrålningen från det astrala fältet sträcker sig ca 30-50cm utifrån den fysiska kroppen och är formad som ett äggskal. Det är denna aura vi varit i kontakt med när vi talar om att en person har goda eller dåliga vibrationer.

Det astrala energifältet är säte för våra emotioner. Det kan vara t.ex. lust, begär, passion, svartsjuka, avundsjuka, ångest, hat, girighet, glupskhet, irritation, skuld eller förälskelse.

Nr 3: Det mentala energifältet

Det mentala fältet identifierar sig med saker utanför sig själv: ’’Jag är något på grund av att andra ser mig och på grund av att jag har mitt arbete och min familj’’.

Det mentala energifältet ligger som en klut runt huvudet. Mentala energifältet är ett uttryck för vår tankevärld. Här finns förmågan till både logiskt och ologiskt tänkande. Det är här intelligensen, idéer och förmågan till att lösa uppgifter, intuition, fantasi och insikt finns.

Vi har över 50 000 tankar om dagen. Varje tanke är energi. Många av våra tankar är relaterade till beslut t.ex. ’’från och med imorgon skall jag börja banta’’. Det kan tyckas att det är ett oskyldigt beslut. Men ett beslut är en tanke och därmed energi, som sänds ut från det mentala. Om energin inte används dvs. inte får sitt uttryck så hoppar den energi och blir en blockering. Är morgondagen kommer så sker ofta detta: ’’Jag tror jag väntar lite..’’

Denna gradvis uppsamling av oförlöst mental energi skapar fler och fler problem. Det blir ’’snö på skärmen’’. Det beslöjar efterhand förmågan till att se och tänka klart och till att lösa problem.

Fatta inte beslut som du inte fullföljer, var medveten om vad det är för beslut du tagit. Är det någon annan som har övertalat dig eller känns det rätt det du beslutat.

 

 

Nr 4: Det andliga energifältet (kvalitetsauran)

Det andliga energifältet är där vi har vår sanna identitet. Det är ett slags upplagringscenter för de förmågor och kvaliteter som vi är födda med, och som vi har tillgång till under hela vårt liv. Här finns våra starka sidor som t.ex. ledarförmågor, rytmkänsla, balans, precision, tålamod, generositet, empati opartiskhet inlevelseförmåga, visdom, intuition, aktivitet, vitalitet, värdighet, ärlighet eller förmågan att arbeta med andra.

När vi har god kontakt med kvalitetsauran, känner vi oss lugna och fyllda med glädje. Vi har lättare att fatta beslut, lösa konflikter och har förmåga att frigöra oss från sanningar om vår person som omgivningen (föräldrar, syskon, lärare osv.) har inpräntat i oss. Vår möjlighet att hitta den vi verkligen är bakom maskerna.      

bottom of page